Проект "Твоят час"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000. 

 4. https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1jeu-uMbTAhUFlxoKHXq-CW0QFghIMAc&url=http%3A%2F%2Ftvoiatchas.mon.bg%2F&usg=AFQjCNF65w4rWFLHTVyUd7IGg7a0WsynHw
УЧЕБНА 2017/2018
През настоящата учебна година училището ни продължава да работи по Проект "Твоят час". Сформирани са общо 7 групи, от които три за занимания по интереси и четири за преодоляване на обучителни затруднения.  [...]
"Фотография и журналистика"
Група за занимания по интереси, която по забавен и атрактивен начин представя моменти от училищния живот, запечатани върху фотоси. В групата участват 18 ученици от 5 клас и 1 ученик от 7 клас. [...]
"Ритъмът на танца"
Група за занимания по интереси, в която участват ученици с интереси към танцовото и музикално изкуство. Групата е сформирана от ученици от 3 и 4 клас. Малките танцьори успешно се представят на всяко училищно празненство. [...]
"Занимателна работилница"
В групата участват ученици, които проявяват интерес към приложните изкуства. Сформирана е от ученици от 2, 3, 4 и 6 клас, общо 20 на брой. С майсторство и сръчност те обновяват училищния интериор и създават позитивна образователна среда.  [...]
"Математиката- лесна и забавна"
Група за преодоляване на обучителни затруднения, в която участват ученици от 1 клас. По лесен и забавен начин те преодоляват обучителните си затруднения по математика. [...]
"Искам да знам"
Група за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература. В състава и влизат 8 ученици от 7 клас. С постоянство и целеустременост те се подготвят за НВО в края на годината. [...]
"Да успеем заедно"
Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика, в която участват ученици от 4 клас. Цяла година те целенасочено се подготвят, за да постигнат задоволителни резултати на НВО. [...]
"Трябва да успея"
Група за преодоляване на обучителни затруднения по Математика. Състои се от 8 ученици /6 и 7 клас/.Седмокласниците усилено се подготвят за успешно представяне на НВО по Математика, а шестокласниците преодоляват пропуските си по учебния предмет. [...]
Обобщени резултати от анкети
Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект „Твоят час” на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – ФАЗА 1", бе проведена анкета с учениците от І до VIII клас в ОУ „Климент Охридски”. Анкетата целеше да установи интересите на учениците, както и необходимостта за сформиране на групи за преодоляване на обучителни затруднения. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 5 групи за занимания по интереси в областите: музика, изкуство, гражданско образование и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.  [...]
Група за обучителни затруднения по БЕЛ "Аз искам да успея"
В групата участват 9 ученици от VII и VIII клас. [...]
Група за занимания по интереси "Магията на танца"
В групата участват 12 ученици от II клас. [...]
Група за занимания по интереси "Майстор Сръчко"
В групата участват 14 ученици от I клас. [...]
Група за занимания по интереси "Работилница за идеи"
В групата участват 20 ученици от IV и VI клас.  [...]
Група за занимания по интереси "Училищен стенвестник"
В групата участват общо 20 ученици от III, V и VIII клас. [...]
Група за занимания по интереси "Млад еколог"
В групата участват 20 ученици от III, IV, V и VII клас.  [...]