Последни новини
03-01-2024

График за провеждане на изпити за ученици в СФО

08-12-2023

Обмен на добри иновативни практики

17-12-2022

"Колкото сме различни, толкова си и приличаме"- проект към ЦОИДУЕМ

21-09-2023

16-22.09.2023 г. Дни без загинали на пътя ROADPOL

Добре Дошли

Добре дошли в сайта на ОУ "Климент Охридски"!

Повече
Проекти
ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ Уважаеми родители и местна общественост, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че за поредна учебна година училището ни работи по проект УСПЕХ ЗА ТЕБ. Реализира се по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд плюс. Участие взимат групи в които учениците се подпомагат за повишаване на мотивацията за учене и стимулиране на творчески изяви.
ЦОИДУЕМ Проект "Колкото сме различни, толкова си и приличаме"
Пр. "Равен достъп до образование в условията на кризи" Тази учебна година училището ни заяви участие по проект "Равен достъп до образование в условията на кризи". По проекта са получени технически устройства, които се използват в образователния процес, а при ОРЕС се предоставят за ползване на учителите и на ученици от уязвимите групи.
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
Проект "Твоят час" През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg
За Нас

Състав на педагогическия екип: Директор- Мийрем Читак корпоративен адрес: 200910@edu.mon.bg

Повече