Обобщени резултати от анкети
Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект „Твоят час” на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – ФАЗА 1", бе проведена анкета с учениците от І до VIII клас в ОУ „Климент Охридски”. Анкетата целеше да установи интересите на учениците, както и необходимостта за сформиране на групи за преодоляване на обучителни затруднения. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 5 групи за занимания по интереси в областите: музика, изкуство, гражданско образование и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.