Проекти
ЦОИДУЕМ
Проект "Колкото сме различни, толкова си и приличаме" [...]

Пр. "Равен достъп до образование в условията на кризи"
Тази учебна година училището ни заяви участие по проект "Равен достъп до образование в условията на кризи". По проекта са получени технически устройства, които се използват в образователния процес, а при ОРЕС се предоставят за ползване на учителите и на ученици от уязвимите групи. [...]

Национална програма „С грижа за всеки ученик“
Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ [...]

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ [...]

Проект "Твоят час"
През настоящата 2016/2017 учебна година училището ни участва в Проект "Твоят час", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" . Връзка към проекта:http://tvoiatchas.mon.bg  [...]