УЧЕБНА 2017/2018

Приложение № 4

 

АНКЕТНА КАРТА

 

за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

 

            с тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище.

            твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

            не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.

 

Име,…………………………………. презиме, …………………………………………… фамилия………………………………………………………………………………

клас………………………………………………………………………………………………

 

1. Кой е любимият ти учебен предмет?

1.1. (за I-IV клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература          □                                                      Математика                                     □

Роден край/Човекът и обществото □                                                      Околен свят/Човекът и природата               □

Изобразително изкуство                 □                                                      Домашен бит и техника                   □

Физическо възпитание и спорт       □                                                      Информационни технологии               □

Музика                                              □                                                      Английски език                                □

Немски език                                      □                                                      Френски език                                    □

Руски език                                         □                                                      Испански език                                  □

Италиански език                              □                                                      Друг чужд език                                  □

 

 

1.2. (за V-VIII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература          □                                                      Математика                                     □

История и цивилизация                   □                                                      География и икономика                  □

Човекът и природата                          □                                                    Информационни технологии               □

Изобразително изкуство                    □                                                    Музика                                              □

Домашна техника и икономика        □                                                    Физическо възпитание и спорт               □

Спортна подготовка (спортно у-ще) □                                                   Технологии                                      □

Английски език                                   □                                                    Немски език                                      □

Френски език                                       □                                                    Испански език                                  □

Руски език                                            □                                                    Италиански език                              □

Друг чужд език                                    □

 

1.3. (IX-XII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език                                       □                                                  Литература                                       □

Математика                                           □                         Физика и астрономия                      □

Химия и опазване на околната среда □                                                 Биология и здравно образование               □

География и икономика                        □                                                  История и цивилизация                   □

Информатика                                         □                                                  Информационни технологии               □

Психология и логика                            □                                                  Етика и право                                   □

Музика                                                    □                                                  Изобразително изкуство                  □

Физическо възпитание и спорт             □                                                  Английски език                                □

Немски език                                            □                                                  Френски език                                    □

Испански език                                       □                                                  Руски език                                         □

Италиански език                                    □                                                  Друг чужд език                                  □

Друг учебен предмет                        .........................       

                                                                                        

 

2. Имаш ли хоби и какво е то?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

□ да                     □ не                    

 

какво е твоето хоби

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

в училище                                                                   извън училище

Посещавал/а  съм      □                        Посещавал/а  съм      □

Не съм посещавал/а □                          Не съм посещавал/а □

 

 

4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: напиши

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

               Да □                                                 Не □                  

 

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а  да участваш

………………………………………………………………….. ………………………

…………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………….

      

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                                                                      Да          Не

В учебните дни, след приключване на задължителните часове              □     □                                       

През ваканциите                                                                                         □     □                   

В почивните дни                                                                                                    □     □                   

В заниманията по интереси и организиран отдих                                                  □     □

 и физическа активност                                                                                                           

(при целодневна организация на учебния ден)

 

 

 

Ученик…………………..                                                           Родител……………………