ОРЕС- Обучение от разстояние в електронна среда.
         На вниманието на родителите на учениците от 1. до 7. клас!
 
         Уважаеми родители,
 
         На основание Заповед № РД09-3464/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката всички ученици преминават към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.20 до 21.12.2020 г. (включително). След това започва коледната ваканция на учениците от 22.12.20 г. до 03.01.21 г.
 
      Обучението на учениците от 1. до 7. клас ще се осъществява в електронната платформа "Майкрософт тиймс", като се спазва седмичното разписание и графика на присъствено обучение. Началният час на всеки учебен час остава същия. Продължителността му в електронна среда е до 20 минути за учениците от начален етап и до 30 минути за учениците от прогимназиален етап по всеки учебен предмет.
      В прикачените файлове са публикувани заповедите на Министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда, "Правила за работа при обучение от разстояние в електронна среда" и графика за ОРЕС. Моля, запознайте се с настоящите правила и графика за обучение от разстояние.
      Ваша отговорност е да осигурите присъствието на учениците във виртуалните класни стаи в "Майкрософт тиймс".
На неприсъствалите ученици ще се нанасят отсъствия в хартиения и в електронния дневник на класа. 
 
      При възникнали проблеми от техническо естество или други обстоятелства, свързани с невъзможността на ученика да присъства в обучението от разстояние, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или училищното ръководство.