Календарен план

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за иновацията

„Докато играя, преобразявам се и зная!”

за учебната 2021 - 2022 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Запознаване с иновативния процес, иновацията – описание, очаквани резултати, начини на измерване на резултатите, план за изпълнение.

м.септември

В. Георгиева

2.

Запознаване на учениците, обхванати в иновацията с предстоящата  работа и изяви, като иновативни паралелки – 1 кл., 2кл., 3кл., 4кл., 5кл, 6 кл., 7 кл.

м.септември

Учители

2.1

Индивидуална карта за всеки ученик за отразяване на развитието.

постоянен

Учители

2.2

Тестове за определяне на комуникативно-речевите умения и нивото на усвоения учебен материал.

постоянен

Учители

3.

Заседания и споделяне на добри практики между педагогическите специалисти, работещи по проекта.

 ежемесечно

Учители

 

4.

Обмяна на иновации в образованието, съгласно сключени договори с иновативно и неиновативно училище и представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и ръководство  във връзка с НП „ Иновации в действие“.

м. ноевмри

м. юни

 

 

       М. Зекерие

А. Халил

П. Димитрова

 

 

5.

Участие на училището за включване в мрежата на иновативните училище с нов проект

М. октомври

М. януари

      В. Георгиева

      Д. Димитрова

 

6.

 Мониторинг от РУО гр. Бургас.

Съгл. график

Съгл. график

 

7.

Създаване на продукти от осъществените мобилности по НП „Иновации в действие“.

м. юни –

м. август

М. Читак

В. Георгиева

Феим Мехмед

 

 

8.

Представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и  родители.

м. януари

м. февруари

м. март

м. април

м. май

м. юни

Учители

9.

Провеждане на анкети с ученици и родители за иновацията.

м. януари

м. юни

Учители

10.

Участие в Регионален форум за иновации в образованието

Съгл. график

М. Читак

Учители

11.

Участие в Националния форум за иновации в образованието.

Съгл. график

М. Читак

В. Георгиева

Фатме Мехмед

12.

Срещи - разговори между учители и родителите на учениците от иновативните паралелки.

    

м. октомври

м. януари,

м. април

м. май

 

Учители

13.

Дейности за обзавеждане на театрално студио за иновативните паралелки, предвидено като част от иновацията.

 

постоянен

Учителски екип

14.

Периодично отразяване на иновативните дейности в училищния сайт.

постоянен

В. Георгиева

Фатме Мехмед

Н. Хюсеин

15.

Периодично оформяне на кътове за реализирани и предстоящи изяви по проекта.

постоянен

Учители

16.

Популяризиране на иновацията.

постоянен

Учители

17.

Приемане на декларации от родителите на учениците  и включване в новата иновация

 

м. септември

Учители