Календар на дейностите

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за иновацията

„Докато играя, преобразявам се и зная!”

за учебната 2020 - 2021 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Запознаване с иновативния процес, иновацията – описание, очаквани резултати, начини на измерване на резултатите, план за изпълнение.

м.септември

В. Георгиева

2.

Запознаване на учениците, обхванати в иновацията с предстоящата  работа и изяви, като иновативни паралелки – 1 кл., 2кл., 3кл., 4кл., 5кл, 6 кл., 7 кл.

м.септември

Учители

2.1

Индивидуална карта за всеки ученик за отразяване на развитието.

постоянен

Учители

2.2

Тестове за определяне на комуникативно-речевите умения и нивото на усвоения учебен материал.

постоянен

Учители

3.

Заседания и споделяне на добри практики между педагогическите специалисти, работещи по проекта.

 ежемесечно

Учители

 

4.

Обмяна на иновации в образованието, съгласно сключени договори с ОУ „Васил Левски с. Поляците, обл. Разград и ОУ „ Г. С. Раковски“ с. Болярци, обл. Пловдив - представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и ръководство  във връзка с НП „ Иновации в действие“.

м. март

м. юни

 

 

Фатме Мехмед

Н. Хюсеин

Д. Димитрова

П. Димитрова

З. Читак

 

5.

 Мониторинг от РУО гр. Бургас.

юни

Фатме Мехмед

 

6.

Създаване на продукти от осъществените мобилности по НП „Иновации в действие“.

м. юни –

м. август

М. Читак

В. Георгиева

Феим Мехмед

 

 

7.

Представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и  родители.

м. януари

м. февруари

м. март

м. април

м. май

м. юни

Учители

8.

Провеждане на анкети с ученици и родители за иновацията.

м. януари

м. юни

Учители

9.

Участие в Националния форум за иновации в образованието.

м. декември

М. Читак

В. Георгиева

Фатме Мехмед

10.

Срещи - разговори между учители и родителите на учениците от иновативните паралелки.

    

м. октомври

м. януари,

м. април

м. май

 

Учители

11.

Дейности за обзавеждане на театрално студио за иновативните паралелки, предвидено като част от иновацията.

 

постоянен

Учителски екип

12.

Периодично отразяване на иновативните дейности в училищния сайт.

постоянен

В. Георгиева

Фатме Мехмед

Н. Хюсеин

13.

Периодично оформяне на кътове за реализирани и предстоящи изяви по проекта.

постоянен

Учители

14.

Популяризиране на иновацията.

постоянен

Учители

15.

Приемане на декларации от родителите на учениците в първи клас за промяна на целевата група и включване на втори клас, като иновативна паралелка за предстоящата 2021/2022 учебна година.

м. май

м. септември

Г. Аптула