НП "Иновации в действие"

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

ОУ „Климент Охридски“ е включено в списъка по НП „Иновации в действие“  за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни и неиновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации. Партньори по програмата са ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Езерче, обл. Разград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Труд, обл. Пловдив.

Дейностите по програмата включват:

  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 29.10.2019 г. – 30.10.2019 г. – 5 учители и 3 ученици от ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“, с. Езерче, обл. Разград ще наблюдават иновациите в ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна, обл. Бургас;
  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 20.11.2019 г. – 22.11.2019 г. – 4 учители и 4 ученици от ОУ „Климент Охридски“, с. Дъскотна, обл. Бургас ще наблюдават иновациите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Труд, обл. Пловдив;
  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 27.11.2019 г. – 29.11.2019 г. – 2 учители и 6 ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Труд, обл. Пловдив ще наблюдават иновациите в ОУ „Климент Охридски“, с. Дъскотна, обл. Бургас;

Продукти на иновацията: С ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче, обл. Разград

  • Брошура, постер, фотоалбум.

Продукти на иновацията: С ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Труд, обл. Пловдив

  • Брошура, презентация, фотоалбум.

10.12.2019 г.  – отчет за изпълнението на програмата.