Календар на дейностите за учебната 2019/2020 г.

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за иновацията

„Докато играя, преобразявам се и зная!”

за учебната 2019 - 2020 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Запознаване с иновативния процес, иновацията – описание, очаквани резултати, начини на измерване на резултатите, план за изпълнение.

м.септември

В. Георгиева

2.

Запознаване на учениците, обхванати в иновацията с предстоящата  работа и изяви, като иновативни паралелки – 2кл., 3кл., 4кл. и 5кл.

м.септември

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    В. Георгиева

    В. Димитрова

2.1

Индивидуална карта за всеки ученик за отразяване на развитието

постоянен

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    В. Георгиева

    В. Димитрова

2.2

Тестове за определяне на комуникативно-речевите умения и нивото на усвоения учебен материал

постоянен

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    В. Георгиева

    В. Димитрова

3.

Заседания и споделяне на добри практики между педагогическите специалисти, работещи по проекта

 ежемесечно

   В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

   В. Димитрова

4.

Обмяна на иновации в образованието, съгласно сключени договори с ОУ св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче, обл. Разград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Труд, обл. Пловдив - представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и ръководство  във връзка с НП „ Иновации в действие“ през месец октомври и ноември

м. октомври

м. ноември

 

 

   Г. Аптула

   Н. Хамди

   В. Георгиева

   В. Димитрова

   Дж. Хамди

  

5.

Публична изява – изнесена пред община – управа, директори, учители и експерт от РУО

ноември

М. Читак

Ф. Мехмед

В. Георгиева

Н. Хамди

Г. Аптула

Дж. Хамди

6.

Създаване на продукти от осъществените мобилности по НП „Иновации в действие“

м. ноември – м. декември

  В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   Н. Хамди

   В. Димитрова

  Дж. Хамди

7.

Представяне на иновативни уроци пред учители, ученици и  родители

м. януари

м. февруари

м. март

м. април

м. май

м. юни

 В. Георгиева

 Ф. Мехмед

 Г. Аптула

 В. Димитрова

8.

Провеждане на анкети с ученици и родители за иновацията

м. януари

м. юни

Г. Аптула

Ф. Мехмед

В. Георгиева

В. Димитрова

9.

Участие в Националния форум за иновации в образованието

м. декември

     М. Читак

     В. Георгиева

     Ф. Мехмед

10.

Срещи - разговори между учители и родителите на учениците от иновативните паралелки

    

м. октомври

м. януари,

м. април

м. май

 

Г. Аптула

Ф. Мехмед

В. Георгиева

В. Димитрова

11.

Дейности за обзавеждане на театрално студио за иновативните паралелки, предвидено като част от иновацията

 

постоянен

Учителски екип

12.

Периодично отразяване на иновативните дейности в училищния сайт

постоянен

  В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

  В. Димитрова

  Н. Хюсеин

13.

Периодично оформяне на кътове за реализирани и предстоящи изяви по проекта

постоянен

Г. Аптула

Ф. Мехмед

В. Георгиева

В. Димитрова

14.

Популяризиране на иновацията.

постоянен

Г. Аптула

Ф. Мехмед

В. Георгиева

В. Димитрова

15.

Приемане на декларации от родителите на учениците в първи клас за промяна на целевата група и включване на втори клас, като иновативна паралелка за предстоящата 2020/2021 учебна година

м. май

П. Димитрова