Календар на дейностите

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за иновацията

„Докато играя, преобразявам се и зная!”

за учебната 2018 - 2019 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Запознаване с иновативния процес и иновацията – описание, очаквани резултати, начини на измерване на резултатите, план за изпълнение по учебни години.

м.септември

В. Георгиева

2.

Запознаване на учениците, обхванати в иновацията с предстоящата  работа и изяви, като иновативни паралелки – 2кл., 3кл., 4кл. и 5кл.

м.септември

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    П. Димитрова

    В. Димитрова

2.1

Индивидуална карта за всеки ученик за отразяване на развитието

постоянен

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    П. Димитрова

    В. Димитрова

2.2

Тестове за определяне на комуникативно-речевите умения и нивото на усвоения учебен материал

постоянен

    Г. Аптула

   Ф. Мехмед

    П. Димитрова

    В. Димитрова

3.

Заседания и споделяне на добри практики между педагогическите специалисти, работещи по проекта

 ежемесечно

   В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

   В. Димитрова

4.

Създаване и представяне на иновативни уроци пред учители и родители

м. октомври

м. ноември

м. декември

м. януари

м. февруари

м. март

м. април

м. май

м. юни

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

   В. Димитрова

5.

Създаване на видеоклип за представяне на иновацията в ОУ „Климент Охридски“ с цел участие и представяне на училището на Първи национален форум за иновации в образованието в гр. София

м.ноември

В.Георгиева

6.

Провеждане на анкети с ученици и родители за иновацията

м. ноември

м. май

Г. Аптула

Ф. Мехмед

П. Димитрова

В. Димитрова

7.

Участие в Националния форум за иновации в образованието

м. декември

     М. Читак

     В. Георгиева

8.

Срещи - разговори между учители и родителите на учениците от иновативните паралелки

    

м.октомври

м.януари,

м. април

м.май

 

Г. Аптула

Ф. Мехмед

П. Димитрова

В. Димитрова

9.

Дейности за създаване, оборудване и обзавеждане на театрално студио за иновативните паралелки, предвидено като част от иновацията

 

м.март

Учителски екип

10.

Представяне на иновативни дейности във връзка с Годишния план за дейността на РУО Бургас за  Мониторинг на дейностите за изпълнение на иновации в училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. -  Проект  за иновация в ОУ „Климент Охридски“,  включено в списъка на иновативните училища за учебната 2018 – 2019г.- с продължителност 4 учебни години

м.март

  М. Читак

  В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

   В. Димитрова

11.

Периодично отразяване на иновативните дейности в училищния сайт

постоянен

  В. Георгиева

   Г. Аптула

  Ф. Мехмед

   П. Димитрова

  В. Димитрова

  Н. Хюсеин

12.

Периодично оформяне на кътове за реализирани и предстоящи изяви по проекта

ежемесечно

Г. Аптула

Ф. Мехмед

П. Димитрова

В. Димитрова

13.

Отчети за реализиране на дейностите по проекта.

м.февруари

м.юни

Г. Аптула

Ф. Мехмед

П. Димитрова

В. Димитрова

14.

Популяризиране на иновацията.

постоянен

Г. Аптула

Ф. Мехмед

П. Димитрова

В. Димитрова

15.

Приемане на декларации от родителите на учениците в първи клас за промяна на целевата група и включване на втори клас, като иновативна паралелка за предстоящата 2019/2020 учебна година

м. май

В. Георгиева

16.

Публична изява – изнесено представление пред родители и местна общественост

юни

В. Димитрова

17.

Провеждане на анкети за определяне на мнението на местната общност

юни

Учителски екип