"Златното момиче"

     На 07.01.2019 г. учениците от 5 клас продължиха да обогатяват знанията си за вълшебните приказки. На гости на петокласниците беше най-малкият брат от изучаваната приказка    ,, Тримата братя и златната ябълка. Той припомни емоционално за препятствията, които е трябвало да преодолее. Учениците разказаха историята на завареното момиче чрез драматизация на епизоди от  ,, Златното момиче . Измислиха и допълнителни реплики, разкриващи характерите на героите, изградиха диалози между тях.                                                                      

          Това предизвика  образно-емоционални представи при проследяване на сюжетното действие и отношенията между героите Даде възможност за усъвършенстване на уменията за свързване на конкретните постъпки на героите с качествата на характерите. Учениците по-лесно достигнаха и до основната идея, вложена в приказката – добрите дела се оценяват и се възнаграждават, а лошите постъпки се наказват. Всеки  сам  избира  кое   сандъче   да  отвори.