Иновативна паралелка по проект: „ Докато играя, преобразявам се и зная”

Театрализиран урок по БЕЛ – Сливи за смет  -  III клас

        На 26.0.11.2018г. бе проведен  театрализиран  урок по Читанка .Целта е изразяване на игров опит от позицията на артист.Пресъздаване на артистични и приложно-изразителни умения в игровото пространство. Обогатяване на сюжета чрез включване в урока. Урокът, ориентиран към учениците, е създаването  на творческа атмосфера, постоянното обръщане към субективния опит на учениците като преживяване на собствената им жизнена дейност. Работата  в класната стая включва използването на различни форми на комуникация, допринасящи за истинското сътрудничество на учителя и учениците, насочени към съвместен анализ на процеса на възпитателната работа. Ученикът като носител на субектен опит, лично значим за него, трябва да може да се възползва максимално от него, а не само безусловно да приема (асимилира) всичко, което учителят докладва. Работата в класната стая изисква специални форми на взаимодействие между ученика и учителя. Тя трябва да отчита не само интелектуалните, но и емоционално-волеви, мотивационни характеристики на всеки ученик.