ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

                                                                         „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, с. Дъскотна, общ. Руен

      иновативно училище

 

Уважаеми ученици, родители и приятели,

    В Държавен вестник брой 58 от 13.07.2018 г. е обнародвано Решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет, с което е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 г. Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ОУ "Климент Охридски" е сред одобрените, получи статут и е включено в мрежата на иновативните училища в Република България.

   На учителите и учениците, които ще участват в проекта - успех и много положителни емоции в преодоляването на предизвикателствата!

   Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години е свързан с организиране по усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда. Проектът носи името „Докато играя, преобразявам се и зная“. Иновацията се изразява в подготовка и реализиране на драматизации, куклени представления, театрализирани уроци във връзка с изучаването на учебния материал в училище.

   Иновативната дейност в ОУ ”Климент Охридски” стартира от тази учебна година.

   Целите, които си поставя иновативният обучителен процес, са: учене чрез творческа игра и чрез сътрудничество, както и преодоляване на страха от грешката. Методът работи в полза на развитие на речевите умения, на творческите способности, както и за изграждане на умение за креативно учене и за дух на сътрудничество при работа в група; развитие на творческо мислене; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите. За творческо отношение към ученето и при ученика, и при преподавателя. Реализиране на непосредствен обмен на информация и споделяне на добри практики с други училища и общественост.

   Иновативните паралелки са: II, III, IV и  V клас.

   Иновативни учители в начален курс са: 
- г-жа Гюлдание Аптула - класен ръководител на втори клас;
- г-н Феим Мехмед – класен ръководител на трети клас;
- г-жа Пепа Димитрова - класен ръководител на четвърти клас.

   Иновативен учител в прогимназиален етап е: 
- г-жа Величка Димитрова - учител по Български език и литература и класен ръководител на пети клас.

   Спрямо целевите групи – учители, ученици и родители – ще бъдат приложени комбинирано методи и инструменти за оценка. 

   В края на периода на внедряване на иновацията, очакваме моделът да бъде успешно реализиран.  Учениците да са усвоили голям набор от практически умения, задълбочени знания по задължителните общообразователните предмети и да се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование.