Протокол от заседание- 20.12.2017

ОУ “Климент Охридски“, с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

e-mail:oudaskotna@abv.bg                                                    Тел. Директор: 059400/ 324

 

Вх.№ 158-1/ 20.12.2017

 

 

                                                       ПРОТОКОЛ № 2

за проведено заседание на обществения съвет

 

 Днес, 20.12.2017 г., от 14,30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна

 На събранието присъстваха 5(пет)  членове на обществения съвет. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъства и Мийрем Читак – директор  на училището.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

         1.Съгласуване на разпределение на средствата от установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

   

          По т. 1 от дневния ред, директорът на училището, запозна общественият съвет с разпределение на средствата от установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

   

След направените изложения и разискванията по 1 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Съгласува разпределението на средствата от установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

  

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 

 

 След изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на обществения съвет към   ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна,  беше закрито.

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: ………………

                                    Айше Хюсеин                         

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:……………………

                                                              Василка Тодорова Иванова