УЧЕБНА 2017/2018

ОУ “Климент Охридски“, с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

e-mail:oudaskotna@abv.bg                                                    Тел. Директор: 059400/ 324

 

Вх.№ 579-1/ 14.09.2017

 

 

                                                       ПРОТОКОЛ № 1

за проведено заседание на обществения съвет

 

 Днес, 14.09.2017 г., от 14,30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна

 На събранието присъстваха 5(пет)  членове на обществения съвет. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъства и Мийрем Читак – директор  на училището.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

  1. 1.      Съгласуване на училищнитe учебни планове за I, II, V, VI клас за учебната 2017/2018 г.;
  2. 2.       Обсъждане и съгласуване на Програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. 3.      Обсъждане и съгласуване на Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
  4. 4.      Съгласуване на състава на съвета за обществен мониторинг по проекта

              ,, Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

  1. 5.      Предложения за политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване

 

 

По т. 1 от дневния ред, директорът на училището, запозна общественият съвет с училищнитe учебни планове за I, II, V, VI клас за учебната 2017/2018 г.;

 

След направените изложения и разискванията по 1 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

Съгласува училищните учебни планове за I, II, V, VI

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 

           По т. 2 от дневния ред,  директорът на училището, запозна общественият съвет с проекта на  Програмата за превенция на ранното напускане на училище;

 

След направените изложения и разискванията по 2 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Съгласува Програмата за превенция на ранното напускане на училище;

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

            По т. 3 от дневния ред,  директорът на училището, запозна общественият съвет с проекта на Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 

След направените изложения и разискванията по 3 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Съгласува Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 

          По т. 4 от дневния ред,  директорът на училището, запозна общественият съвет със състава на съвета за обществен мониторинг по проекта ,, Твоят час,, за учебната 2017/2018 г.;

 

След направените обсъждания по 4 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Съгласува  състава на съвета за обществен мониторинг по проекта ,, Твоят час,, за учебната 2017/2018 г.;

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 

По т. 5 от дневния ред се обсъдиха мерки за повишаване на качеството на образователния процес в училището и повишаване на средния успех от НВО за предстоящата година с цел успешно реализиране на седмокласниците в средните училища. Направени бяха предложения за по- активно включване на родителите в училищния живот. Изказаха се мнения, че училището осигурява часове за допълнителни консултации и индивидуална работа с изоставащи ученици. За децата със СОП е осигурен ресурсен учител. Г-жа В. Димитрова изказа мнение, че за мотивиране на учениците могат да се предложат морални и материални награди.

 

След направените обсъждания по 5 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Приема предложените мерки за повишване качеството на образователния процес

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 

 

 

 След изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на обществения съвет към   ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна,  беше закрито.

 

 ПРОТОКОЛЧИК: ……………

                                   Айше Хюсеин                          

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:……………………

                                                              Василка Тодорова Иванова