Протокол от заседание- 21.08.2017

 

                           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

                          С. ДЪСКОТНА, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

 

e-mail:oudaskotna@abv.bg                                                    Тел. Директор: 059400/ 324

 

Вх. № 542-2/ 21.08.2017

 

                                                         ПРОТОКОЛ № 7

за проведено заседание на обществения съвет

 

 Днес, 21.08.2017 г, в 14.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна

 На събранието присъстваха 5(пет)  членове на обществения съвет. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъства и Мийрем Читак – директор  на училището.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

  1. Представяне на избраните от учителите учебници и учебни помагала за 2 и 6 клас за съгласуване;

По т. 1 от дневния ред, директорът на училището, запозна общественият съвет с избора на учителите относно учебници и учебни помагала за 2 и 6 клас за учебната 2017/2018 г. Учителите са избрали да работят с учебниците и УП на издателство „Просвета“.

Общественият съвет разгледа внимателно проектите на учебници на изд. „Просвета“, изслуша доклада на директора и пристъпи към гласуване.

След направените изложения и разискванията по 1 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

          1.Съгласува избора на учебници за ІІ и VІ клас.  След проведеното гласуване   се получиха следните резултати:

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към   ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна,  бе закрито

 

 ПРОТОКОЛЧИК:…………………

                                            Айше Хюсеин                         

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:………………

                                                                                       Василка Тодорова Иванова