Протокол от заседание- 30.06.2017

 

                           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

                          С. ДЪСКОТНА, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

 

e-mail:oudaskotna@abv.bg                                                    Тел. Директор: 059400/ 324

 

Вх. № 452-1/ 30.06.2017

                                                            ПРОТОКОЛ№ 6

 

 

 Днес, 30.06.2017 г, в 14.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна

 На събранието присъстваха 5(пет)  членове на обществения съвет. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъства и Мийрем Читак – директор  на училището.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

  1. Представяне на училищния учебен план за учебната 2017/2018 г. за становище и съгласуване от Обществения съвет;

По т. 1 от дневния ред, директорът на училището, запозна общественият съвет с гласувания в Педагогическия съвет проект на училищния учебен план за  І, ІІ, V и VІ клас. Докладва, че училищните учебни планове в частта си за избираеми учебни дейности са подготвени на основание подадени заявления от учениците, надлежно входирани и поставени в делата на класовете и доклади на класните ръководители. Избираемите учебни дейности са по БЕЛ и Турски език. Директорът на училището обясни, че за факултативна подготовка има подадени заявления по БЕЛ в 6 клас

Организация на учебния ден: Целодневна по чл.20 ал.1 от Държавния образователен стандарт за дейностите. -  учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.

Общественият съвет разгледа внимателно проекта  на училищния учебен план за  І, ІІ, V и VІ клас., изслуша доклада на директора и пристъпи към гласуване.

След направените изложения и разискванията по 1 точка от дневния ред  обществения съвет реши:

  1. Съгласува проекта на училищния учебен план за  І, ІІ, V и VІ клас.  Спазени са изискванията на НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план при разработване на конкретния план на училището.  Съгласува и организацията  на учебния ден: Целодневна по чл.20 ал.1 от Държавния образователен стандарт за дейностите. -  учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд

След проведеното гласуване   се получиха следните резултати:

 Брой гласове „за“ – 5 (брой)

 Брой гласове „против“–0 (брой)

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой)

 След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към   ОУ „Климент Охридски“ с. Дъскотна,  бе закрито

 

 ПРОТОКОЛЧИК: Айше Хюсеин                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

                                                                                Василка Тодорова Иванова