Проведени заседания

Дневен ред:

1. Становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 г.

2. Съгласуване избора на учителите за учебниците и УП, които се предоставят за безвъзмездно ползване на ученеците за учебната 2017/2018 г.;

3. Становище по училищния План-прием за учебната 2017/2018 г.