Проведени заседания

Дневен ред:

1.Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата;

2. Избор на председател на ОС;

3. Съгласуване на Етичния кодекс на ОУ "Климент Охридски"