Състав на Обществения съвет
Председател: Василка Тодорова Иванова
 
Членове: 1.Стоянка Николова Темелкова
             2.Асие Рамаданова Ибрям
             3.Кадрие Шериф Мустафа
             4.Айше Мехмед Хюсеин